Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2022

Karta zgłoszenia na XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Detych ZŁOTA TRĄBKA 2022

(doc.) - kliknij, aby pobraćZapraszamy zespoły orkiestrowe oraz mażoretkowe do kolejnej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA, 

który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 r.

Na zgłoszenia czekamy do piątku - 18 marca 2022 roku.Regulamin:

 

XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

 

„Złota Trąbka” 2022

 

Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica – 4-5 czerwca 2022 roku

 


Cele Festiwalu:

 

  • integracja i pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich orkiestr dętych i pokrewnych formacji instrumentalnych,
  • propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie,
  • konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,
  • popularyzowanie narodowej twórczości muzycznej,
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
  • umożliwienie współzawodnictwa i prezentacji zespołów drogą internetową.

 


Warunki uczestnictwa

 

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

 

2. Forma Festiwalu jest hybrydowa: w formie stacjonarnej oraz internetowej.

 

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 18 marca 2022 roku.

 

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu – nie starszych niż dwa lata) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.

 

5. Zespoły mogą uczestniczyć

 

w stacjonarnym Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu);
w internetowym Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego - zespoły nadsyłają swoje nagrania konkursowego koncertu.
Udział w stacjonarnych konkursach wyklucza udział w konkursach internetowych.

 

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest stacjonarnym udziałem zespołu w paradzie, konkursie musztry oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

 

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.

 

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 31 marca 2022 roku, www.festiwal.kozy.pl

 

9. Każdy zespół zgłoszony do stacjonarnych konkursów zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną wysłane przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom pocztą e-mail na wskazany w karcie zgłoszenia adres kontaktowy.

 

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

 

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 8 kwietnia 2022 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

 

13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów, zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zdjęciach oraz nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu i jego kolejnych edycji (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji).

 


Regulamin konkursów

 

1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2021 roku nie może brać udziału w konkursach.

 

2. Zespół zakwalifikowany do stacjonarnych konkursów Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub do koncertów konkursowych w formie nagrań audiowizualnych zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (preferowane w wersji elektronicznej) utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 8 kwietnia 2022 roku; partytury w wersji papierowej nie będą zwracane.

 

3. Orkiestry uczestniczące w stacjonarnych konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.

 

4. Zespoły nagrodzone w stacjonarnych konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

 

1. Konkurs Estradowy

 

Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa lub online.

 

Termin konkursu stacjonarnego: 4 czerwca 2022 roku.

 

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

 

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 

A – orkiestry dęte,

 

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

 

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

 

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

 

4. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

 

5. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

 

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach lub online.

 

Termin konkursu stacjonarnego: 5 czerwca 2022 roku.

 

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

 

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,

 

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

 

2. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

 

3. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

 

4. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej

 

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy lub online.

 

Termin: 5 czerwca 2022 roku.

 

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

 

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

 

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.

 

3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.

 

4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

 

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem festiwalu.

 

2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

 

3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

4. Oceny Jury są tajne.

 

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

 

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych stacjonarnych konkursów, w których wzięła udział.

 

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.

 

Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.

 

Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.

 

W konkursie stacjonarnym zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

 

Laureaci konkursu online nie otrzymują nagród finansowych.

 

Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
- dla najlepszej grupy mażoretek,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego

 

- dla najlepszego zespołu festiwalowego online.

 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

 

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Organizatorzy zapewniają:

 

1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu,

 

2. Pokrycie kosztów zakwaterowania dla zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej powyżej 200 km – obowiązuje kolejność zgłoszeń (noclegi będą dostępne po otrzymaniu dotacji z MKiDN).

 

3. Obiad:

 

4 czerwca (sobota) dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym,
5 czerwca (niedziela) dla zespołów uczestniczących w konkursie musztry orkiestrowej oraz w konkursie o puchar starosty bielskiego,
4. Posiłek po koncertach plenerowych,

 

5. Opiekuna dla zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy nie zapewniają:

 

1. Zwrotu kosztów podróży.

 

2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej mniej niż 200 km i pozostałych posiłków.

 

Program Festiwalu

 

4 czerwca 2022 r. – sobota

 

Bielsko-Biała, estrada przy Bielskim Centrum Kultury, Park Słowackiego
- Konkurs Estradowy

 

- Parada Orkiestr

 

Koncerty plenerowe w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego
5 czerwca 2022 r. – niedziela

 

Kozy, estrada plenerowa przy ul. Szkolnej
- Warsztaty dla kapelmistrzów

 

- Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego

 

Jasienica, Kompleks Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjny „Drzewiarz”
- Konkurs Musztry Orkiestrowej

 

Koncerty plenerowe w miejscowościach powiatu bielskiego
Kozy, estrada plenerowa przy ul. Szkolnej
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów Festiwalu

 

Zakończenie Festiwalu

 

Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Festiwalu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.

 

Biuro Festiwalu:

 

Dom Kultury w Kozach

 

ul. Krakowska 2

 

43-340 Kozy

 

woj. śląskie

 

tel.: +48 33 817 42 32

 

e-mail: festiwal@dk.kozy.pl

 

www.festiwal.kozy.pl

 

Organizatorzy:

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

 

Dom Kultury w Kozach

 

Bielskie Centrum Kultury

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

 

Współorganizatorzy:

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

 

Gminy Powiatu Bielskiego

 

***


Folder Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych - ZŁOTA TRĄBKA 2021 - online (pdf)

- kliknij, aby pobrać


 

 

***

 

 

Wsparcie medialne:

Portal www.orkiestrydete.pl

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl