Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach


Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach,

w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa
imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz działań pokrewnych z udziałem publiczności
zwanych dalej „wydarzeniami”


1. Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia uczestników wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach Domu Kultury w Kozach (budynek DK przy ul. Krakowskiej 2 oraz Pałac Czeczów w Kozach, ul. Krakowska 5, zwanych dalej DKK) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.


2. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego w ogólnodostępnym miejscu w holu oraz przy wejściu do węzła sanitarnego, mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym, środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne nitrylowe i maseczki zakrywające usta oraz nos.


3. Na czas realizacji wydarzenia zostają są wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach, w których realizowane są wydarzenia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.


4. Wydarzenie wino być poprzedzone:

a. wietrzeniem pomieszczeń (lub dezynfekcja powietrza) oraz dezynfekcją klamek, wyłączników świateł, blatów itp. gdzie odbędzie się wydarzenie,

b. kontrolą stanu środków dezynfekcyjnych w dozownikach,

c. umieszczeniem informacji w miejscu wydarzenia lub kontrolą istniejących informacji dla uczestników (np. informacje o obowiązku zakrywania nosa i ust, informacja o zachowaniu dystansu, instrukcje mycia rąk w toaletach, klauzula RODO i inne wymagane charakterem wydarzenia).


5. Zasady organizacji widowni


a. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
• dezynfekcja dłoni przy wejściu na wydarzenie;
• złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
• obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników.

b. Organizator udostępnia widzom lub słuchaczom co drugie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

c. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:
- osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

d. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz spożywania napojów lub posiłków.

e. Podczas wydarzeń dla publiczności obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.


6. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:


a. wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);

b. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 m;

c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy;

d. sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie w pierwszej kolejności osób starszych;

e. kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

f. pomieszczenia powinny być wietrzone przed i po każdych wydarzeniach.

7. Brak możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej podczas wydarzenia.

8. Podczas wydarzeń prowadzona jest przez organizatora lista uczestników umożliwiającymi szybki kontakt po ich zakończeniu wydarzenia, w razie wystąpienia możliwości zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Lista uczestników przechowywana jest przez organizatora przez dwa tygodnie.

9. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

a. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie

koronawirusem u któregokolwiek z uczestników należy niezwłocznie go odizolować w wyznaczonym i przygotowanym do tego pomieszczeniu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

b. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz uczestników, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.


c. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


d. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


10. Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.


***


Dopuszcza się organizowanie i prowadzenie zajęć w pomieszczeniach będących w dyspozycji Domu Kultury w Kozach oraz umożliwia się udostępnienie w/w pomieszczeń dla działalności osób realizujących działalność artystyczną , grup, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl