Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


XIII Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2021

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. poz. 512)

nie jest możliwe zwiedzanie Wystawy Pisanek w Pałacu Czeczów w Kozach.Plakat - XII Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2021 - Regulamin dostępny na stronie www.domkultury.kozy.pl w zakładce Konkursy, przeglądy, festiwale


REGULAMIN
XIII KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2021


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


2. Technika wykonania prac dowolna.


3. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 15 marca do 19 marca 2021 r. do godz. 17:00.
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie domkultury.kozy.pl lub w recepcji pałacu.


4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora. Dopuszcza się prace wieloosobowe.


5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


6. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:


a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora/autorów pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


8. OCENA PRAC


Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2021.
Werdykt Jury jest ostateczny.


Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2021” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 26 marca 2021 r. o godz. 18:00. Autor/autorzy pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma/ją Nagrodę Internautów.


Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


9. WYSTAWA PISANEK

Zgłoszone prace będzie można podziwiać podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach 22-26 marca 2021 r. w godz. 9:00-18:00, 27 marca 2021 w godz. 9:00-12:00 oraz 28 marca 2021 w godz. 9:00-16:00.


10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 28 marca 2021 r. o godz. 16:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody nieodebrane w tym dniu przechodzą do puli nagród następnego konkursu.


12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Karta Zgłoszenia XIII Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2021 (pdf) - kliknij, aby pobrać

Loga Organizatorów Konkursu: Dom Kultury w Kozach - Pałac Czeczów w Kozach - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy - Gmina Kozy
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl