Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO - DNI KÓZ - DOŻYNKI GMINNE 2021


Regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY


ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE


1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.


2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę – rodzice, prawni opiekunowie.


3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a także do przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój.


4. Zabrania się:
a. wstępu na teren Imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. zakłócania porządku na terenie Imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
c. wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
d. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
e. wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających lub innych podobnie działających środków,
f. używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru.


5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Imprezy.


6. Punkt medyczny na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.


7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.


8. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za Imprezę.


9. Pracownicy Organizatora lub Współorganizatorów należący do służb informacyjnych i porządkowych, uprawnieni są do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
b. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.


ZASADY ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ


1. Na terenie Imprezy może przebywać ograniczona liczba osób zgodnie z wyznaczonymi strefami. W jednej strefie może przebywać max 250 osób (nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19 lub ozdrowieńców, którzy przeszli zakażenie COVID-19).


2. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.


3. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę.


4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania wynoszącego 1,5 metry dystansu wobec innych uczestników.


5. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu o którym mowa w ust. 4 powyżej uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.


6. Z obowiązku zachowania dystansu zwolnieni są:
a. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
b. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
c. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
d. osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.


7. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.


WIZERUNEK UCZESTNIKÓW


Organizatorzy utrwalają przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy i Organizatorów i w związku z tym może zostać uchwycony wizerunek uczestników Imprezy, stanowiący przypadkowy element szerszego kadru, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w publikacjach, mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatorów, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub odwołania Imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, w szczególności związanych z sytuacją epidemiczną.


2. Regulamin wchodzi w życie w dniu Imprezy 11 września 2021 roku i obowiązuje do zakończenia Imprezy.


3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.


4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl