Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Zajęcia w Domu Kultury


Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych

Zapraszamy na

Popis uczniów Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz,

 

który odbędzie się 18 marca 2022 r. o godz. 18:00

 

w Pałacu Czeczów w Kozach.

 

Wstęp wolny.

 

Popis uczniów MOD, to okazja do zaprezentowania postępów, jakie poczynili pod okiem swoich instruktorów.
Dla młodych muzyków jest możliwością sprawdzenia swoich umiejętności przed szerszą publicznością, a dla debiutujących - niezapomnianym, emocjonującym przeżyciem.


Zapraszamy na  Popis uczniów Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz,  który odbędzie się 18 marca 2022 r. o godz. 18:00  w Pałacu Czeczów w Kozach.  Wstęp wolny.   Popis uczniów MOD, to okazja do zaprezentowania postępów, jakie poczynili pod okiem swoich instruktorów. Dla młodych muzyków jest możliwością sprawdzenia swoich umiejętności przed szerszą publicznością, a dla debiutujących - niezapomnianym, emocjonującym przeżyciem.***


Oferta zajęć
Młodzieżowej Orkiestry Dętej


- nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych

dla obecnych i nowych uczniów


Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych prowadzona jest dla kandydatów do Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Uzależniona jest m.in. od zapotrzebowania orkiestry, dostępności instrumentu oraz godzin instruktorskich.

Lekcja gry na instrumencie trwa jedną godzinę zegarową (60 minut) dla osób zaawansowanych - dopłata za lekcje 80 zł - opłata za miesiąc lub pół godziny (30 minut) dla osób początkujących – dopłata za lekcje 40 zł - opłata za miesiąc.


Od marca 2022 r. wpłaty należy uiścić

tylko w biurze Domu Kultury w Kozach 


Ze względu na ograniczoną ilość instrumentów do wypożyczenia, mile widziany własny.


Ponadto:


- teoria muzyki – zajęcia nieodpłatne dla uczniów i muzyków zespołu


- zajęcia w sekcjach instrumentalnych – zajęcia nieodpłatne dla uczniów i muzyków zespołu


- próby zespołu – praca nad repertuarem koncertowym


 

Dopłaty za zajęcia według Zasad odpłatności za lekcje nauki gry na instrumentach w Domu Kultury w Kozach zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Domu Kultury w Kozach 


 Zasady odpłatności za lekcje nauki gry na instrumentach w Domu Kultury w Kozach:


1. Wysokość opłat reguluje zarządzenie dyrektora w sprawie odpłatności w danym roku szkolnym wywieszone na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Kozach.


2. Saksofon, klarnet, flet, trąbka, tenor, tuba, perkusja – zajęcia indywidualne – 80 zł – opłata miesięczna, która jest dopłatą do kosztów organizacji zajęć ponoszonych przez Dom Kultury w Kozach.


3. Uczniowie Domu Kultury w Kozach mają możliwość nieodpłatnego korzystania z pozostałych zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz (zajęcia w sekcjach oraz próby zespołu).


4. Uczniowie i członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej mają możliwość z nieodpłatnego korzystania z wypożyczonego instrumentu (w zależności od dostępności instrumentu w Domu Kultury w Kozach).


5. W Domu Kultury w Kozach rok szkolny nauki rozpoczyna się 20 września 2021, a kończy 20 czerwca 2022 i przebiega wg ustalonego harmonogramu dni.


6. Dopłata za lekcje naliczana jest za każdy miesiąc. Uczeń zobowiązany jest do regulowania należności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca.


7. Opłat można dokonać na wskazane poniżej konto Domu Kultury w Kozach lub w biurze Domu Kultury w Kozach.


Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.


8. Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od października do ostatniego miesiąca zajęć włącznie. Ustalone stawki miesięczne są kwotami ryczałtowymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.


9. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu czerwcu oraz w miesiącu w którym przypadają ferie zimowe, nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.


10. W przypadku korzystania z nauki gry na instrumentach przez rodzeństwo opłaty naliczane są wg zasady: za pierwsze dziecko pełna opłata, za drugie połowa opłaty, a za kolejne bez opłat.


11. Jeżeli uczeń zalega z odpłatnością za dwa kolejne miesiące, to w przypadku nie uregulowania należności, od trzeciego miesiąca zajęcia ulegają zawieszeniu. Wznowienie zajęć nastąpi po pełnym uregulowaniu zaległości.


12. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia o dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (trwającej powyżej 14 dni) i niemożliwości odrobienia zajęć w innym terminie możliwe jest zmniejszenie lub zawieszenie płatności za dany miesiąc (w zależności od zgłoszonej wcześniej planowanej ilości opuszczonych zajęć) za zgodą Dyrektora lub upoważnionego pracownika Domu Kultury w Kozach. Nie dopuszcza się możliwości starania się o pomniejszenie opłaty po okresie nieobecności.


13. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.


14. Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie z Rodzicami lub opiekunami prawnymi (w przypadku osób nieletnich), zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.


15. Biorąc pod uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, Dom Kultury w Kozach zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.


16. Rodzice (Opiekunowie) zgłaszający dziecko na zajęcia nauki gry na instrumentach przyjmują na siebie obowiązek:
a. dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,
b. regulowania ustalonej kwoty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu,
c. zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi lub w biurze Domu Kultury w Kozach nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych.


 

Dokumenty do pobranie - dostępne wkrótce:

 

Karta uczestnika zajęć w Domu Kultury w Kozach i Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku - uczestnik nieletni

(wypełnia rodzic lub opiekun)


Karta uczestnika zajęć w Domu Kultury w Kozach i Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku - uczestnik pełnoletni

 


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl