Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Koziańskie anegdoty - konkurs

Z przyjemnością ogłaszamy, że w pierwszym – lutowym – etapie konkursu wyróżnione zostały dwie anegdoty - Haliny Kozieł oraz Maksymiliana Dudysa.
Gratulujemy!


Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnym etapie,

a wyróżnione osoby do odbioru nagród do Domu Kultury.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

***

 

 

 

 

Koziańskie anegdoty

10 października 1991 roku grupa kozian spotkała się z Janem Pawłem II na audiencji w Watykanie. Papież z uśmiechem na twarzy zwrócił się do nich: Czy na stacji nadal wołają Kozy – wysiadać! A jak wy odpowiadacie? – Nie powiem.

Takich opowieści zapewne znamy wiele. Warto je zachować i podzielić się nimi.

Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w nowym konkursie „Koziańskie anegdoty”. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie anegdoty, krótkiej, zabawnej, osobistej lub zasłyszanej historii związanej z naszą miejscowością i życiem mieszkańców Kóz.

Zasady udziału w organizowanym Konkursie, warunki uczestnictwa określa regulamin.
REGULAMIN KONKURSU

I
Podstawowe informacje

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz te, które ukończyły trzynasty rok życia, za zgodą opiekuna prawnego.

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz nad przestrzeganiem regulaminu w trakcie trwania konkursu będzie czuwał przedstawiciel organizatora.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2021 roku i kończy się 20 czerwca 2021 roku.

4. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu anegdoty, krótkiej, zabawnej, osobistej lub zasłyszanej historii, związanej z naszą miejscowością i życiem mieszkańców Kóz.

5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość anegdot konkursowych.

6. Prace należy przesłać do 20 dnia każdego miesiąca (od lutego do czerwca) drogą mailową na adres domkultury@dk.kozy.pl lub utw@kozy.pl. oraz listownie na adres Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2. Prace konkursowe można złożyć również osobiście w biurze Domu Kultury lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach.

7. Prace przysłane po 20 dniu miesiąca przechodzą do następnego cyklu konkursu.

8. Komitet w cyklu miesięcznym będzie wybierał trzy najlepsze anegdoty, których autorzy zostaną zwycięzcami konkursu w danym miesiącu.

9. Zwycięskie prace każdego miesiąca wezmą udział w wielkim finale.

10. Anegdoty zawierające treści obraźliwe, wulgarne czy też naruszające prawa osób trzecich nie będą brały udziału w konkursie.

11. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez uczestników konkursu wydatków.

12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, zgodą na nieodpłatne wykorzystanie pracy w publikacjach organizatora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty nadesłanych tekstów, dokonywania skrótów.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

II
Dane osobowe

1. Podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora do celów związanych z realizacją konkursu.

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III
Nagrody

1. Zwycięzców konkursu ogłaszać będzie przedstawiciel organizatora na stronie internetowej Domu Kultury oraz na stronach społecznościowych Facebooka.

2. Nagrodą dla laureatów konkursu jest publikacja w „Wiadomościach Koziańskich” oraz nagroda rzeczowa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl