Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


BOLEK I LOLEK W KOZACH - Bajkowy Konkurs Plastyczny dla każdego!

 

BAJKOWY KONKURS PLASTYCZNY

"BOLEK I LOLEK W KOZACH"

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.

Możliwe jest zgłoszenie pracy wielu autorów – uczestnikami konkursu mogą być Rodziny

– czyli dzieci wraz z Rodzicami.

Praca może być wykonana w dowolnej formie i technice.

 

Prześlij zdjęcie pracy plastycznej na Messenger Domu Kultury w Kozach

wraz z imieniem i nazwiskiem autora/autorów pracy

przedstawiającej temat „Bolek i Lolek w Kozach” do piątku 24 lipca 2020 r.

 

 Prace oceniane będą przez internautów na facebook’u domu kultury w kozach

jako „Polubienia” prac, które zostaną zliczone 3. sierpnia 2020 r. o godz. 10:00.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie

na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz na profilu: www.facebook.com/domkulturykozy.

 

Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka!


Zapoznaj się z regulaminem

i weź udział w konkursie!

 

 

Regulamin Bajkowego Konkursu Plastycznego „Bolek i Lolek w Kozach”

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kozach.

2. Celem konkursu są:
- rozbudzenie wyobraźni, fantazji i kreatywności poprzez sztukę plastyczną;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych;
- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
- rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców;
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.

4. Możliwe jest zgłoszenie pracy wielu autorów - uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – czyli dzieci wraz z Rodzicami.

5. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie jednego zdjęcia wykonanej pracy plastycznej na Messenger Domu Kultury w Kozach wraz z imieniem i nazwiskiem autora/autorów pracy przedstawiającej temat „Bolek i Lolek w Kozach” do piątku – 24 lipca 2020 r.

6. Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/domkulturykozy, w albumie o nazwie „Bolek i Lolek w Kozach”, opatrzone numerem konkursowym oraz imieniem i nazwiskiem autora/autorów, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 3 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Prace niezgodne z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne zostaną przez Organizatora usunięte.

9. W Konkursie zostanie przyznana nagroda Internautów wyłoniona poprzez „polubienia”.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz na profilu: www.facebook.com/domkulturykozy.

11. Nagroda zostanie wręczona przez Organizatora po uprzednim umówieniu z nagrodzonym uczestnikiem konkursu.

12. Przesłanie pracy jest równoznaczne z:
- ze zgłoszeniem pracy do Konkursu;
- uznaniem warunków regulaminu;
- oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich;
- zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść organizator, w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi;
- z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi Konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, wydawnictw itp.;
- wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych, prasie i broszurach przez Dom Kultury w Kozach.

13. W przypadku osób nieletnich zgłoszenie pracy jest możliwe przez rodzica lub opiekuna prawnego i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

14. Klauzula informacyjna:
Dom Kultury w Kozach informuje, że:
Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją i udziałem w Bajkowym Konkursie Plastycznym „Bolek i Lolek w Kozach”, komunikacją pomiędzy Domem Kultury w Kozach a Uczestnikiem na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie realizowanych zadań, dokumentowania prowadzonej działalności.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentacji.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl